PROJEKT

Pragniemy poinformować, iż w naszej Szkole realizowany jest projekt pt.:

Rozwój edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.2.– Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od września 2017r. do czerwca 2019 r.

Celem głównym projektu jest: nabycie przez 256 uczniów z terenu Gminy Darłowo kompetencji kluczowych, objęcie wsparciem 12 uczniów niepełnosprawnych oraz doposażenie 13 pracowni do prowadzenia zajęć, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli.

Projekt zakłada realizację 1429 h dodatkowych zajęć w naszej szkole obejmujących następujące zakresy:

 • Dla uczniów Szkoły Podstawowej:

  • zajęcia rozwijające z języka angielskiego
  • zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych
  • socjoterapia
  • logopedia
  • rewalidacja
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
  • zajęcia rozwijające z matematyki
  • zajęcia rozwijające z informatyki

 

 • Dla uczniów klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego
  • warsztaty grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego
  • indywidualne spotkania z doradcą edukacyjno-zawodowym
  • warsztaty informatyczne dla ucznia zdolnego
  • socjoterapia
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
  • zajęcia rozwijające z matematyki
  • zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych

Nauczyciel ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi podniesie swoje kompetencje poprzez udział w studiach podyplomowych z „Doradztwa edukacyjnego i personalnego”

Szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.

Całkowita wartość projektu: 1 015 888,80 zł

Kwota dofinansowania: 914 297,89 zł