"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia." ~Seneka Młodszy

 


Dzwonki:

 

1. 7.30 – 8.15

2. 8.25 – 9.10

3. 9.20 – 10.05

4. 10.25 – 11.10

5. 11.20 – 12.05

6. 12.15 – 13.00

7. 13.05 – 13.50

8. 13.55 – 14.40


 

LINKI:


Express Yourself: Wyraź siebie -
Blok edukacyjny dla  uczniów

 

Padlet - Biblioteka Kopnica

 


HARMONOGRAM KURSÓW AUTOBUSU SZKOLNEGO (Dowozy)

Szkoła Podstawowa w Kopnicy

 od dn. 18.01.2021 r.

Darłowo

6:45

Kopań

6:55

Cisowo Górne

7:00

Cisowo Dolne

7:05

Kopnica

7:15

 

 

Zakrzewo Górne

7:20

Zakrzewo Dolne

7:22

Kopnica

7:25

 

 

Wicie

6.50

Barzowice

7.00

Palczewice

7.06

Karsino

7:13

Sulimice

7:15

Drozdowo

7:20

Kopnica

7:25

 

 


Uczniowie z Kopnicy „dalej w grze”!

                Mimo panującej pandemii w tym roku szkolnym odbyły się przedmiotowe konkursy organizowane przez Kuratorium Oświaty. Udało się je przeprowadzić w reżimie sanitarnym w macierzystych szkołach. To najważniejsze zmagania dla uczniów szkół podstawowych, ponieważ dzięki nim można uzyskać dodatkowe punkty do rekrutacji w szkołach ponadpodstawowych oraz zwolnienie z poszczególnych części egzaminu.

                W tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza nie zawiedli i jak co roku awansowali do wojewódzkiego etapu. Tym razem sztuka udała się Marii Zgagacz (kl. VIII) z języka polskiego i geografii oraz uczennicy klasy IV – Mai Soroko z języka niemieckiego. Przed dziewczętami jeszcze rywalizacja na ostatnim etapie, w którym mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty konkursu. Gratulujemy osiągniętych wyników i trzymamy kciuki za końcowy sukces.

Maja Soroko i Maria Zgagacz


Informacja GOPS w Darłowie ws posiłków w szkole >>>czytaj<<<


Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

 

        Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

       Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

     W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.spkopnica.pl  i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

     Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

         Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

  1.    Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.

2.    Rodzice do szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.

3.    Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.

4.    Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.

5.    Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

6.    Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.

7.    Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną. W wyjątkowych sytuacjach należy umówić się telefonicznie na wizytę.

8.    Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)     dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)      dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)     opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

9.         W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela
o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

10.     W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwwskazań.

11.     Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się
w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.

12.     Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych
z materiałów pluszowych lub tkanin.

13.     Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

14.     Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę i utylizuje w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki.

15.     Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

16.     Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

17.     Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

 

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 

  1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
  2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
  3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia
    i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
  4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
  5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
  6. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
  7. Uczniowie, po zakończonych lekcjach udają się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wejściem  do autobusu szkolnego nakładają maseczkę na nos i usta.

     Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

 

Z poważaniem 

Dyrektor szkoły

 


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 r. o godz. 9.00 w salach lekcyjnych z wychowawcami wg harmonogramu:

- kl. I-III i OP B w budynku nr 24 (OP B – p. I. Drapińska-Walasek, kl. I – p. A. Krawiecka, kl. II – p. A. Kaźmierczak, kl. III – p. E. Zalewska-Kryściak),

- kl. IV-VIII w budynku nr 17: (kl. IV – p. A. Kozielec- sala nr 4, kl. V – p. U. Paszkiewicz – sala nr 6, kl. VI – p. A. Szarycz – sala nr 7, kl. VII – p. A. Szafraniec – sala nr 10, kl. VIII – p. B. Nalepa – sala nr 8).

Bardzo proszę, żeby ograniczyć ilość rodziców przyjeżdżających na rozpoczęcie do maksymalnie jednego rodzica na dziecko.

Dzieci przyjeżdżające autobusem szkolnym muszą w nim mieć założone maseczki (bez maseczki nie zostaną wpuszczone do autobusu)!

 

Rozkład dowozów na rozpoczęcie roku:

Karsino – 8.35, Sulimice – 8.40, Drozdowo – 8.45

Wicie – 8.30, Barzowice - 8.40, Palczewice – 8.45

Darłowo – 8.15, Kopań – 8.25, Cisowo Górne – 8.30, Cisowo Dolne – 8.35, Zakrzewo Górne – 8.40, Zakrzewo Dolne – 8.45

Po zakończeniu spotkań z wychowawcami dzieci wracają do domu.

 


Organizacja dowozu (przez gminy) uczniów do szkół

Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia:

·        pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi 100 % liczby miejsc siedzących;

·        w środkach publicznego transportu zbiorowego zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz tych, które mają trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

 


Dotychczasowa strona został zarchiwizowana i jest dostępna pod adresem:

 

www.spkopnica-archiwum.gminadarlowo.pl